Wednesday, March 14, 2018

இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள்

#gkintamil #generalknowledge #india
இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள் - #National #Symbols of #India
தேசிய மலர் : #தாமரை
தேசிய மரம் : #ஆலமரம்
தேசியக் கனி : #மாம்பழம்
தேசிய விளையாட்டு : #ஹாக்கி
தேசிய சின்னம் : அசோகச் சக்கரம்
தேசிய கீதம் : "ஜன கண மன"
தேசியப் பாடல் #வந்தே மாதரம்
தேசிய விலங்கு : #புலி
தேசியப் பறவை : #மயில்
தேசிய நதி : #கங்கை / #கங்கா
image source wikipedia org

மாவட்ட ஊராட்சி

# gkintamil   # generalknowledge      # tamilnadu   # india மாவட்ட ஊராட்சி   ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி  அமைக்கப்பட்...