Saturday, March 16, 2013

இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள் - National Symbols of India


இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள் - National Symbols of India

தேசிய மலர்
தாமரை
தேசிய மரம்
ஆலமரம்
தேசியக் கனி
மாம்பழம்
தேசிய விளையாட்டு
ஹாக்கி
தேசிய சின்னம்


தேசியக் கொடி


தேசிய கீதம்

"ஜன கண மன"
தேசியப் பாடல்

தேசிய விலங்கு

புலி
தேசியப் பறவை
மயில்
தேசிய நதி
கங்கை/கங்கா
தேசிய நாணயத்தின் அடையாளம்

மாவட்ட ஊராட்சி

# gkintamil   # generalknowledge      # tamilnadu   # india மாவட்ட ஊராட்சி   ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி  அமைக்கப்பட்...